Informàtica musical II

Resum

 • Nom: Informàtica Musical II
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 2n.
 • Professor: Josep M. Comajuncosas
 • Requisits: Informàtica musical I

Objectius

 • Saber concebre, dissenyar i implementar aplicacions musicals pròpies en un entorn de prototipatge.
 • Saber crear interfícies de control a mida per dispositius o programes externs.
 • Saber crear algorismes musicals de tipus generatiu o interactiu.
 • Saber desenvolupar aplicacions interactives completes de la complexitat d'un joc musical senzill.

Continguts

 • Algorismes musicals MIDI
 • Algorismes  estructures de dades
 • Entrada/sortida i emmagatzematge de dades
 • Comunicacions per xarxa
 • Creació d’interfícies de control
 • Introducció a la síntesi sonora en temps real
 • Introducció a la síntesi de vídeo en temps real
 • Desenvolupament d’un projecte

Metodologia

Les 30 hores de classe es distribueixen al llarg de 15 setmanes, en sessions de 2 hores, repartides aproximadament en:1h d’explicació teórico-pràctica (o menys) i 1h de treball pràctic supervisat (o més).  Per cada pràctica, s’estima una dedicació no presencial dirigida de 1h aproximadament (hi ha 8 pràctiques).  Cal realitzar un projecte final que abastarà aproximadament un terç de la càrrega lectiva i del treball personal. Es preveu la realització de 2 exàmens.

Avaluació

 • 47,5% Pràctiques
 • 15%    Projecte final
 • 37,5% Teoria:
  • 7,5% Tests d’avaluació contínua 1-3
  • 15% Examen 1
  • 15% Examen 2

Bibliografia