Laboratori de so I, II, III, IV

Resum

 • Nom: Laboratori de so I
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30
 • Quatrimestre: 1r. i 2n.
 • Professor: Enric Giné, Jose Lozano
 • Requisits: Introducció a la tecnologia musical, Fonaments d’acústica, Electrònica , Física i matemàtiques per a la música I, Anàlisi i processament del so I

Objectius

 • Apropar l’alumne als aspectes pràctics de l’experimentació sonora.
 • Fomentar l’esperit crític, el mètode i l’hàbit de recerca a partir del desenvolupament de projectes individuals o en equip
 • Introduir l’alumne a línies de recerca en l’àmbit de la Sonologia.
 • Fomentar els coneixements transversal d’aplicació entre la teoria i pràctica de les diverses disciplines del coneixement relacionades amb el so.
 • Fomentar l’esperit crític i la creativitat en la creació i implementació de projectes en l’àmbit sonològic.

Continguts

 • Tots aquells potencialment vinculats amb les disciplines de la Sonologia.

Metodologia

Els alumnes hauran de proposar, definir i dur a terme un projecte durant el temps reservat per a les sessions de l’assignatura (15 sessions). El treball durant aquestes sessions serà presencial, tutorat pel professor i posat en comú amb la resta d’alumnes de l’assignatura. A l’inici de l’assignatura s’orientarà l’alumnat amb una sèrie de possibles projectes per a desenvolupar durant el curs. Els alumnes hauran de realitzar, individualment o per grups de treball, un projecte per semestre. L’assignatura és oberta a la proposta de projectes per part de l’alumnat.  Tanmateix, el professor vetllarà per què tots els alumnes, en funció dels seus perfils, duguin a terme projectes relacionats amb les disciplines que menys coneguin o menys hagin desenvolupat durant els estudis de grau de Sonologia.

Avaluació

La avaluació de l’assignatura s’efectuarà semestralment tenint en compte els següents criteris:

 1. Presentació en grup, a l’inici del semestre, de la proposta de projecte (10%)
 2. Controls periòdics i individuals de seguiment de l’avenç dels projectes (50%)
 3. Presentació final de projectes en una sessió de Seminari de Sonologia (40%)

Bibliografia

La bibliografia de l’assignatura està estretament vinculada als tipus de projectes desenvolupats pels alumnes. Per aquest motiu, qualsevol material bibliogràfic pot resultar potencialment d’interès.