Pràctiques internes de Sonologia I, II

Resum

 • Nom: Pràctiques internes I i II
 • ECTS: 4 i 6
 • Hores lectives: 10 (5 sessions de preparació de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 1r i 2n.
 • Professor: Ferran conangla
 • Requisits: Tècniques d'enregistrament i postproducció III, Síntesi i processament del so II.

Objectius

 • Relacionar els coneixements adquirits durant l’aprenentatge realitzat a l’Escola Superior de Música de Catalunya amb la pràctica professional guiada.
 • Analitzar, conèixer i viure les diferents característiques i particularitats del ventall d’escenaris i contextos de desenvolupament professional de la Sonologia 
 • Aprendre a observar i analitzar els problemes de l’àmbit sonològic i les pràctiques professionals que s’utilitzen per a adreçar-los
 • Iniciar-se en la utilització d’artefactes sonors i musicals en un context professional o de recerca
 • Aprendre i exercitar habilitats culturals, socials i personals que no s’adrecen específicament en les assignatures del currículum

Continguts

Els continguts seran variables, en funció de la orientació i interessos de cada tasca encomanada.

Metodologia

Aquesta assignatura es basa en projectes concrets encarregats per la pròpia escola que es creguin interessants per la formació de l’estudiant. Hi ha 10h de sessions presencials guiades pels professors per plantejar i estructurar el projecte, i la resta es divideix en treball no presencial, guiat o autònom en funció de les necessitats.

S’espera que l’escola plantegi les seves propostes amb antelació suficient per poder dur a terme una bona planificació.

Avaluació

La avaluació de les pràctiques internes es fa d’acord amb els criteris de:

 • Planificació i preparació del projecte
 • Resultat final
 • Puntualitat en el termini d’entrega

Bibliografia

Varien en funció des activitats proposades per les pràctiques internes.