Tecnologia aplicada a la producció i difusió I i II

Resum

 • Nom: Tecnologia aplicada a la producció i difusió I i II
 • ECTS: 3 i 4
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 2n.
 • Professor: A determinar
 • Requisits: No en té.

Objectius

Aquesta asignatura té com a objectiu principal donar als alumnes les eines necessàries que els permetin formar-se un perfil flexible com a futurs professionals de la gestió i producció  en el qual l'aplicació transparent de la tecnologia hi pugui  formar part amb naturalitat i de forma  integrada amb tots els altres recursos més tradicionals; s'han d'assolir, per tant,  els nivells  tècnics i els els coneixements i criteris didàctics suficients que ho ho facin possible.

Continguts

 • Fomentar la creativitat a tots els nivells de la gestió cultural.
 • Obtenir la capacitat d'aprofitar la possibilitat que donen les tecnologies de personalitzar la gestió en funció de les capacitats i del temps disponible de cada professional.
 • Assolir la capacitat d'integrar amb naturalitat i transparència diferents recursos tecnològics a l'empresa/institució amb d'altres més tradicionals.
 • Planificar i programar els recursos necessaris que permetin incentivar a fer un ús intensiu de les xarxes (treball a casa, comunicació, intercanvi).
 • Assolir comoditat i facilitat en la tasca d'elaboració de materials diversos per a la promoció.
 • Obtenir un nivell de coneixement dels programes que permetin la seva aplicació imaginativa a un ventall obert de situacions.
 • Mostrar l'estat actual, diverses aplicacions i possibles línies de desenvolupament de la tecnologia en la producció i gestió.
 • Conèixer i  saber triar i utilitzar el programari existent de forma imaginativa.
 • Poder crear petites aplicacions pròpies amb llenguatges de programació senzills i/o llenguatges d'autor o plataformes multimèdia.

Metodologia

L'assignatura, catalogada com a biennal, està estructurada en una classe presencial setmanal de 2 hores durant 15 setmanes. L'assignatura s'impartirà alternant parts de treball col·lectiu en les que s'explicaran i es treballaran els continguts teòrics i conceptuals amb d'altres destinades a les activitats pràctiques individuals on els alumnes aplicaran aquests continguts. Posteriorment els alumnes hauran de dedicar hores d'estudi al voltant dels temes tractats tant per la preparació de les pràctiques, la lectura i comentari dels texts recomanats. Cal fer esment del temps que cal dedicar a la confecció, presentació i publicació acurada de cada bloc temàtic al curs moodle particular de cada alumne.

Avaluació

 • La avaluació s'efectuarà tenint en compte els següents criteris:
 • Per aprovar l'assignatura s’'ha d'assistir a un mínim del 75% de les classes (en la seva totalitat).
 • Es valorarà molt la puntualitat i l'actitud positiva i participativa.
 • L'avaluació es farà a partir dels treballs presentats per l'alumne en base les pràctiques proposades pel professor.
 • Cada proposta de treball tindrà una nota final resultat de la valoració tant de l'aplicació pràctica com dels plantejaments que l'acompanyin i del domini tècnic demostrat a partir dels resultats o de preguntes concretes.
 • De cara a obtenir qualificacions d'excel·lent (o més) es valorarà la originalitat de les propostes tant des del punt de vista tècnic com d'aplicació didàctica.
 • La nota final s'obtindrà fent la mitjana aritmètica de les notes parcials obtingudes durant el curs.

Bibliografia

Properament.