Sostenibilitat

En aquest apartat podreu trobar un recull de tots els esforços que es realitzen per aconseguir una gestió sostenible del Parc d'instruments  ponderats en 5 grups d'indicadors : l'educatiu, l'econòmic, el social, cultural-creatiu i ambiental.

Educatiu

Totes aquelles accions que el Parc d’Instruments dur a terme per col·laborar amb el sistema educatiu i retornar l’esforç que aquest realitza aportant recursos per a desenvolupar els seus objectius (Projectes de recerca, cessió d’instruments, suport tècnic, assessorament ...)

Social

Totes aquelles accions de col·laboració a nivell social  que el Parc d’Instruments dur a terme, assumint la seva part de responsabilitat en aquest àmbit i creant sinergies amb d’altres entitats per assolir els objectius socials establerts. ESMUC SOLIDARI

Econòmic

Millora continua en la gestió per a fer-la més sostenible econòmicament implementant processos que mantenint la qualitat redueixen el consum dels recursos propis. Captació de recursos externs i anàlisi de la sostenibilitat econòmica de la carta de serveis oferta.

Ambiental

Anàlisi i correcció dels processos tècnics i administratius per que s’adeqüin a les normatives establertes i el projecte de BONES PRÀCTIQUES MEDIOAMBIENTALS mediambientals que l’ESMUC impulsa.

Cultural i creatiu

Com indica un dels objectius principals establerts en la memòria programa, el Parc d’instruments col·labora en la formació i la creativitat de la comunitat de l'Escola i de la societat musical en general.