Guia dels clavicèmbals, fortepianos

A110A
Les normatives d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.
  Guia d'utilització dels clavicèmbals i fortepianos
Aules afectades Totes aquelles que disposin de clavicordi, clavicèmbal o fortepiano
Aules restringides A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207, A208 i A110
Objectius Una bona utilització dels calvicèmbals, fortepianos o clavicordi de l'Escola és aquella que permet a l‘ usuari següent utilitzar els instruments en perfecte estat tècnic i estètic; per tant, qualsevol manipulació que perjudiqui o no faci possible la pràctica de l'instrument ha de quedar descartada.
Residència Tots els instruments tindran una residència establerta dins de cada un d’aquests espais. (Consulteu l'apartat d'espais) 
Incidències Qualsevol incidència que detecteu es comunicarà al Parc d’Instruments mitjançant el formulari o deixant una nota a recepció indicant el vostre nom , l'aula, l'instrument i el detall de l'incidència
Temperatura i humitat Quan sortim de l’aula baixarem les cortines per evitar l’estrès climàtic en l'instrument e informarem de qualsevol incident pel que fa a temperatura o humitat. (quan veiem que la temperatura supera els 25 C i la humitat per sota del 50 %) 
Banquetes Cada instrument té assignada una banqueta que no pot sortir de l’aula. En cas de mal funcionament es comunicarà al Parc d’Instruments.
Distribució La distribució d’instrumental es renovarà anualment si és necessari.
Pica i Faristol La pica i el faristol es deixaran al damunt de la cadira assignada per cada instrument 
Diapasó i temperament Cada instrument te un diapasó i temperament assignats que si es modificar, es farà el possible per retornar l’instrument al diapasó i temperament assignats.
L'instrument no és una taula No es pot deixar res damunt de l'instrument, ja que per això disposem de taules i faristols.
Funda Cal tancar l'instrument i posar la funda un cop acabada la feina. La funda s'ha de plegar i no deixar-la mai a terra.
Menjar i begudes Com no es pot ni beure ni menjar a dins les aules no cal dir que no es pot deixar cap d’aquests elements damunt el piano, ja que poden produir danys molt greus als instruments.
Moviment dins l'aula El moviment pot provoca desajustos greus en l'afinació i per tan cal moure'ls el mínim possible dins l'aula. Un cop acabada la feina situarem els instruments en la posició indicada. (posició de conservació)
Moviment a un altre aula o espai de concert

Els estudiants  i professors podran moure el clavicèmbals d'una aula a un altre sempre que es compleixin totes les consideracions següents :

1. Avisar al parc d’instruments mitjançant el full de petició 3 dies abans del transports per poder coordinar-ho amb les classes assignades a l’aula d’on es treu l’instrument i autoritzar el moviment.

2. Només es podran moure aquells instruments de risc tolerable i seguir la Guia de moviment de clavicèmbals i fortepianos que ha establert l'anàlisi de riscos laborals de l'EMUC recolzat en la  la llei de manipulació manual de càrregues (RD487/1197, de 14 d’abril). El moviment de la resta d'instruments de risc no torelable serà considerat transpor i serà externalitzat

3. Caldrà la presència d'un responsable que haurà d'haver realitzat el curs de prevenció de riscos laborals per al transport d'aquest tipus d'instrument i dos persones més de suport. Els noms d’aquestes 3 persones s’adjuntaran al full de petició corresponent.

Incompliments L'incompliment d'aquest acord representarà l'aplicació de la normativa disciplinària vigent
Aprovació Acord professorat, Cap de departament i Parc d'instruments

Guia de moviment de clavicèmbals i fortepianos

TClavicembal_A
Protocol per al moviment intern de clavicèmbals

Clavicèmbal

10280000004A
314.122-6-8 | Cordòfons | cítares | de planxa  | amb ressonador | de capsa (amb plectre i teclat)
m. [LC] [MU] Instrument musical de cordes metàl·liques disposades en la mateixa direcció que les tecles, i pinçades per plectres maniobrats per un teclat.

Fortepiano

10282000002A
314.122 | Cordòfons | simples o cítares | de planxa o taula  | amb ressonador | de capsa 
Instrument musical de corda percudida amb teclat, instrument intermedi entre el clavicordi i el piano del segle XIX. Segons alguns autors cal distingir l'instrument original amb el nom forte-piano del seu successor el piano-forte (piano actual)