Procés d'admissió

Per totes les especialitats instrumentals, cal presentar la següent documentació:

  • Un Currículum Vitae
  • Un avantprojecte on s’especifiquin:
    • les principals línies d’interès pel que fa a la recerca musical relacionada amb l’instrument i idees sobre la temàtica del treball final, si les té.
    • un llistat amb la proposta de repertori a treballar durant el màster.
  • Un enllaç al Dropbox o canal Yotube, o bé un DVD d'una durada mínima de 30 minuts amb 3 fragments d’estils diferents de diverses obres, o parts prou diferenciades d'una obra complexa, de l’especialitat instrumental a la qual opten. L’enregistrament, fet amb càmera fixa, ha d’incloure imatge i so del candidat. És imprescindible que hi consti també la data d’enregistrament, ja que la interpretació ha de ser dels últims 6 mesos.

En cas de dubte o si els professors ho creuen necessari, es pot sol·licitar també una audició presencial.