Estructura, continguts i valoració de les proves d'accés

Curs 2020-2021

Cada aspirant pot presentar-se per un màxim de dues opcions, especialitat, àmbit o modalitat.

La prova consta de dues parts, ambdues selectives, amb diversos exercicis cadascuna. La nota conjunta d'ambdues parts representa un 95% de la nota final. Cada part té un valor del 50% d'aquest percentatge.

El 5% restant de la nota final prové de la possessió del grau professional: als/a les candidats/es que el posseeixen se'ls computa un 10 per aquest 5%. Els/les candidats/es sense el títol de grau professional poden fer un exercici específic. No realitzar l'exercici específic es qualificarà amb un 0.

AVÍS IMPORTANT: actualitzacions mesures COVID-19.

Exercici Afectació
A1 Dictat rítmico-melòdic Modificació de la durada: 20 minuts.
A2 Dictat polifònic-harmònic Modificació de la durada: 20 minuts.
A3 Anàlisi de partitura Modificació de la durada: 50 minuts.
A4 Anàlisi auditiva Antiga, Clàssica, Flamenco, i Tradicional Modificació de la durada: 30 minuts.
A4 Anàlisi auditiva Jazz i MM Modificació de la durada; 50 minuts.

A5 Prova instrumental

B16 Exercici d'interpretació

B17 Sessió de treball

B18 Lectura a vista-Improvisació-Baix continu

Donada l'evolució favorable de la COVID-19 i seguint les instruccions del Departament d'Educació, aquestes proves es realitzaran de manera consecutiva el mateix dia que la resta de proves instrumentals.

A5 Prova instrumental

B16 Exercici d'interpretació

Modificació en l'acompanyament:

  • Per a les especialitats de Música Clàssica i Contemporània i Música Antiga, aquestes proves es faran sense acompanyament.
  • Per a les modalitats de l’àmbit de Jazz i Música Moderna i les especialitats de Cobla i Música Tradicional Catalana, aquestes proves es podran realitzar sense o amb acompanyament enregistrat prèviament. Si es fan amb acompanyament enregistrat, el dia de la prova s’ha de portar un dispositiu amb entrada jack o minijack (mòbil, tablet, ordinador portàtil, iPod, mp3) amb l’acompanyament o acompanyaments corresponents.
Exercici específic de Grau Professional Modificació de la durada: 30 minuts.

Contingut de les proves

Part A 

Té per objectiu avaluar els coneixements i les habilitats de l’aspirant.

Conté els següents exercicis:

 

Atenció: per a la realització dels exercicis d’Anàlisi auditiva, Dictats i Reconeixement auditiu és imprescindible utilitzar un telèfon mòbil intel·ligent amb la bateria completament carregada i que pugui connectar amb la Wi-Fi i auriculars. És imprescindible disposar d’auriculars propis.

Part B 

Té per objectiu valorar les capacitats de l’aspirant respecte als estudis que vol cursar. Aquesta part és diferent segons les especialitats:

 

Taula de baremacions general

Esquemes per especialitats

Resum de les proves d'accés - Interpretació Clàssica i Contemporània (PDF)
Resum de les proves d'accés - Interpretació Jazz i Música Moderna (PDF)
Resum de les proves d'accés - Interpretació Música Antiga (PDF)