Exercicis Part B - Pedagogia

En l’especialitat de Pedagogia hi ha quatre exercicis.

Escriptura d’un passatge didàctic (30%)

En aquest exercici l’aspirant ha de realitzar primer el reconeixement auditiu i la transcripció escrita d’alguns aspectes musicals d’un fragment musical, per després realitzar l’escriptura d’un passatge musical amb caràcter didàctic, per a un context d’aprenentatge musical general o bé per a un context d’aprenentatge de l’instrument. El passatge ha de complir unes característiques de tipus didàctic proposades per la comissió avaluadora i derivades del fragment musical escoltat i/o analitzat anteriorment.

Es valora la capacitat de percepció global de la música, l’adequació al plantejament didàctic donat i la capacitat d’argumentar i justificar el resultat.

La durada total d’aquest exercici és de tres hores.

 

Desenvolupament d’un tema sobre aprenentatge musical (15%)

El candidat ha d’exposar oralment un tema relacionat amb l’aprenentatge musical que prèviament haurà desenvolupat per escrit.

El candidat disposa de quinze minuts per preparar-se un tema a escollir dels que li proposarà la comissió avaluadora, i que haurà d’exposar posteriorment. També haurà de respondre a les preguntes que se li puguin fer.

Es valora la capacitat de comunicació i d’expressió, la claredat d’exposició de les idees i l’estructuració del discurs.

 

Exercici d’interpretació vocal (20%)

Consta de 3 parts:

a. Interpretació d’una obra vocal individual, lliurement escollida, amb acompanyament o sense. L’aspirant es pot autoacompanyar o bé es pot procurar l’acompanyant. Caldrà presentar la partitura de l’obra per triplicat.

Es valora l’aptitud vocal i la capacitat expressiva i comunicativa.

b. Interpretació a vista d’un fragment vocal curt amb text. Es podrà agafar el to amb el diapasó o el piano.

Es valora la correcció i la precisió en la lectura.

El candidat disposarà d’un temps per preparar la lectura equivalent aproximadament a quatre vegades la durada del fragment.

c. Imitació/variació vocal d’alguns passatges melòdics curts.

 

Exercici d’interpretació (35%)

Té per objectiu mostrar les capacitats interpretatives de la persona aspirant.

En començar l’exercici la persona aspirant ha de presentar a la comissió avaluadora, per triplicat, les partitures de les obres. Es consideraran també obres els moviments o les parts d’obres que consten de diversos moviments o parts, amb l’excepció que en cap cas dos o més moviments d’una mateixa obra no podran ser considerats com a obres diferents. El nombre mínim d’obres presentades és de quatre per a totes les modalitats, excepte en el cas dels i de les aspirants a la modalitat de cant dins de l’àmbit de la música clàssica i contemporània, que és de vuit. Les obres que es proposen han de representar estils i períodes diferents.

Una de les obres d’aquesta part ha de ser a solo o amb acompanyament d’un instrument polifònic. Les altres poden ser a solo, amb acompanyament d’un instrument polifònic o en petit grup, sempre que tinguin caràcter concertant.

La persona aspirant interpretarà una o diverses d’aquestes obres davant la comissió avaluadora. Com a mínim una d’aquestes obres ha de ser interpretada de memòria. La comissió avaluadora pot sol·licitar-ne interpretacions fragmentàries. Si són necessaris altres intèrprets per a aquestes obres, la persona aspirant haurà de procurar-se’ls pel seu compte.

Les persones aspirants a diverses especialitats, àmbits, modalitats o itineraris han de fer aquest exercici més d’un cop si opten a modalitats instrumentals diferents; en aquest cas l’han de fer amb els diversos instruments als quals opten.

La durada mínima del repertori a presentar és de trenta minuts.

Pels instruments dels àmbits de Clàssica i Contemporània, Música Antiga i Música Tradicional, es valora l’expressió, la comunicació, la fluïdesa i la intenció en la interpretació, la qualitat del so, el control tècnic de l’instrument, així com el grau de comprensió de les obres i la caracterització estilística.

Pels instruments de l’àmbit de Jazz i Música Moderna, es valora la manera d’interpretar el tema, l’estil, el fraseig i el llenguatge emprat, el tempo, la tècnica de so, les escales usades, el sentit formal i la coherència general.

La comissió avaluadora ha de tenir també en compte que la tria d’autors i obres sigui representativa del conjunt del repertori de l’instrument en relació amb l’àmbit al qual opten.

Els i les aspirants a instruments de la música antiga poden fer aquesta part amb l'instrument al qual aspiren o bé amb altres d'afins, segons la relació que segueix:

Els aspirants a aquests instruments: Poden fer la prova amb:
Clarinet històric, contrabaix històric/violone, fagot històric, flauta travessera històrica, oboè històric, trompa natural, trompeta natural, violí històric, viola històrica i violoncel històric. L'instrument al qual aspiren o l'instrument modern equivalent.
Sacabutx L'instrument al qual aspiren o trombó.
Fortepiano L'instrument al qual aspiren o piano.
Instruments de corda polsada de la música antiga Qualsevol d'aquests instruments o guitarra.
Corneto, flauta de bec, viola de gamba i clavicèmbal Amb aquests mateixos instruments.

Les persones aspirants a diverses especialitats, àmbits, modalitats o itineraris han de fer aquest exercici més d’un cop si opten a modalitats instrumentals diferents.

Valoració dels exercicis de l'àmbit de Pedagogia

 

Consulta el perfil d'ingrés dels estudiants de Pedagogia