Exercicis Part B - Sonologia

En l’especialitat de Sonologia hi ha dos exercicis.

Anàlisi crítica d’un fragment sonor (45%)

Té per objectiu detectar la capacitat d’observació i d’anàlisi d’una situació sonora, la capacitat de traslladar i extrapolar la percepció auditiva a un nou context, la capacitat de raonament i de justificació. A partir de l’escolta amb l’ordinador del fragment proposat, i de la seva visualització en un editor d’àudio, l’aspirant n’ha de fer una anàlisi crítica, en la qual es pot incloure text, esquemes, partitures i/o dibuixos. També ha de respondre un breu qüestionari (entre 5 i 10 preguntes curtes). Per a la realització de l’anàlisi, es donaran unes indicacions concretes i el candidat disposarà de l’ajut d’eines informàtiques amb el suport de la comissió avaluadora.

Es valora la capacitat d’observació i el grau de reflexió al voltant del fenomen sonor entès de forma àmplia, la coherència en els raonaments seguits, la creativitat a l’hora de trobar solucions, l’ús de terminologia relacionada amb la tecnologia musical.

El temps màxim per fer aquest exercici és d’una hora.

 

Realització d’un treball (55%)

Té per objectiu detectar la capacitat creativa en l’ús i manipulació del so, la capacitat de connectar i aplicar coneixements i habilitats musicals en un nou context, i la capacitat d’explicació i comunicació. Amb aquesta finalitat el/la candidat/a ha de realitzar, amb l’ajut i la supervisió de la comissió avaluadora, un treball entre diferents propostes. L’aspirant haurà de planificar i plantejar el treball, amb el suport tecnològic necessari. La comissió avaluadora estarà a disposició per respondre dubtes i necessitats d’informació per part de l’aspirant, i alhora podrà fer-li preguntes sobre el procés de resolució del treball.

Es valora la creativitat a l’hora de trobar respostes, l’adequació dels mitjans a les possibilitats materials a l’abast del candidat, la capacitat d’autoaprenentatge i de superar les limitacions conceptuals i materials a l’hora de desenvolupar el treball, i la de formular demandes d’informació.

El temps màxim per fer el treball és de trenta minuts.

Valoració dels exercicis de l'àmbit de Sonologia

 

Consulta el perfil d'ingrés dels estudiants de Sonologia