Modificació de matrícula

El mes de setembre es fixarà un termini per sol·licitar a secretaria una modificació de la matrícula realitzada al juliol, ja sigui per demanar un canvi de grup o bé per afegir o canviar una assignatura optativa o per corregir algun altre error de matriculació. Més enllà d’aquesta data, no s’acceptarà cap modificació de matrícula i només es faran canvis derivats de causes imputables a l’Escola.

Els canvis de grup estan limitats per les ocupacions i les ràtios de les assignatures i per tant només es concediran en cas que hi hagi places lliures. Els professors no són els responsables d’acceptar o no un estudiant en el grup, i per tant només podran avaluar els estudiants que surtin en el llistat de classe.

En cas de la no acceptació del canvi de grup o d’assignatura, l’estudiant haurà d’optar per l’anul·lació de convocatòria.