Reconeixement de crèdits

Marc legal

  1. Segons l’article 9.2 del Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors, l’alumnat pot obtenir el reconeixement acadèmic de crèdits obtinguts en ensenyaments oficials, dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, tant en centres d’ensenyaments artístics superiors com en altres centres de l’Espai Europeu d’Educació Superior, i que computen a efectes de l’obtenció del títol oficial.
  2. Normativa de procediment intern i terminis aprovats pel Consell de Direcció de l’Escola Superior de Música de Catalunya en la data del 26 d’octubre de 2020. 

Estudiants que ja estan cursant estudis a l'Esmuc

Procediment

  1. L’estudiant sol·licitarà cita prèvia amb la secretària /el secretari acadèmic i presentarà la sol·licitud i documentació. 
  2. La secretaria acadèmica enviarà la sol·licitud i documentació al departament corresponent. 
  3. El departament comunicarà la resolució a la secretaria acadèmica. 
  4. La secretaria acadèmica comunicarà la resolució a l’estudiant i lliurarà el document de reconeixements i se li demanarà la taxa corresponent. 

Presentació de la sol·licitud

S'haurà d'enviar degudament complimentada a la secretaria acadèmica de l’escola.

Juntament amb la sol·licitud, s’enviarà una còpia de l’original de l’expedient acadèmic oficial on hi figurin les assignatures cursades. 

També caldrà adjuntar el programa i /o la descripció de cadascuna de les assignatures cursades que es vulguin reconèixer (excepte en el cas d’assignatures cursades a l’Esmuc). 

S’efectuarà el pagament en metàl·lic de la taxa corresponent en el moment  de presentar la sol·licitud. 

Terminis

Des del 21 de setembre 2020 fins al 22 d'abril 2021. Fora d’aquest termini no s’acceptaran sol·licituds de reconeixement.

Resolució

S’enviarà la resolució de la sol·licitud juntament amb el document de reconeixements si s’escau. També s’adjuntarà un resguard de pagament de la taxa corresponent.