Requisit de domini de llengua estrangera

El Real Decret 631/2010, de 14 de maig, que regula els ensenyaments superiors de música i en fixa els seus continguts mínims, estableix com a competència transversal "Comprendre i utilitzar, al menys, una llengua estrangera en l’àmbit del seu desenvolupament professional". (1)

Acreditació de la competència

Segons la promoció, hi ha diferències en el nivell, la llengua i forma d'acreditar.

 

Curs d'inici
dels estudis 
Opcions
2010-2011
2011-2012
 • Acreditació oficial del nivell B1 d’anglès, alemany, francès o italià, o fer la presentació del treball de fi de grau en llengua anglesa, tant oral com escrit.
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
 • Acreditació oficial del nivell B1 d’anglès, o fer la presentació del treball de fi de grau en llengua anglesa, tant oral com escrit.
2018-2019 i posteriors
 • Acreditació del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa per a les llengües del Consell d’Europa d’alguna de les següents llengües: anglès, alemany, francès, italià, àrab, coreà, danès, finès, grec, irlandès, japonès, neerlandès, portuguès, romanès, rus, suec o xinès, així com de qualsevol altra llengua estrangera que es pugui incloure en el futur dins la relació de llengües que poden impartir les Escoles Oficials d’Idiomes regulades pel Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. (2)
 • Altres acreditacions:
  • Titulacions universitàries que tenen per objecte l’estudi de terceres llengües amb un mínim de 30 ECTS d’aprenentatge.
  • Títols de batxillerat o assimilats i títols universitaris cursats a l’estranger.
  • Títols de batxillerat o assimilats expedits per escoles autoritzades d’altres països.

  

Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats

___________________________________________________________________________________

(1) En data 17 de juliol de 2018, en la reunió dels Centre EAS (Ensenyaments Artístics Superiors) i en aplicació de la Resolució ENS/1391/2018, de 19 de juny, de modificació de l’apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l’acreditació de llengua estrangera per a l’expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors es va acordar que: "Tots els centres EAS definiran la competència de llengua estrangera necessària per obtenir el Títol superior de grau en el seu verifica, fins la promoció que hagi iniciat els seus estudis el curs 2018-2019, moment en que s’aplicarà la resolució ENS/1391/2018."

En la VERFICACIÓ TÍTOLS SUPERIORS ESTUDIS SUPERIORS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS - Escola Superior de Música de Catalunya, març de 2013, en l’apartat 1.6.2 de la Informació addicional i en referència a la llengua o llengües utilitzades al llarg del procés formatiu s’especifica que la competència en llengua estrangera es podrà demostrar a través de:

 • La presentació d’un certificat oficial que acrediti que posseeix el nivell B1 d’anglès (per a la primera promoció, excepcionalment s’amplia al francès, italià o alemany).
 • La realització del Treball Fi de grau en anglès, el que suposa la presentació d’un treball escrit i la seva defensa oral.

 

(2) Segons les instruccions del Departament d’Ensenyament (RESOLUCIÓ ENS/2480/2017, de 20 d’octubre, del títols i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.