Taxes i preus acadèmics - Grau

Grau - Curs 2021-2022

Matrícula
Preu per crèdit ECTS per estudis de grau 27,67 €
Proves d'accés  
Prova d'accés 80,00 €
Test orientatiu part A 80,00 €
Test orientatiu part A + part B 100,00 €
Curs d'orientació a les proves d'accés  80,00 €
Curs d'orientació a les proves d'accés havent fet el test orientatiu 60,00 €
Altres conceptes
Assegurança escolar obligatòria menors de 28 anys 1,12 €
Assegurança escolar obligatòria majors de 28 anys 22,00 €
Material divers 11,00 €
Certificació acadèmica 11,00 €
Altres certificacions 11,00 €
Trasllat d'expedient acadèmic 47,00 €
Validació, reconeixement i transferència de crèdits
Cost per crèdit validat, reconegut i transferit 25% del preu del crèdit
Sol·licitud de validació i reconeixement 47,00 €
Cost per crèdits de participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació 25% del preu del crèdit
Segones i successives matrícules

Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d'un mateix crèdit, l'import d'aquest crèdit s'incrementa en un 50% en les assignatures col·lectives i un 100% en les individuals.

A partir de la tercera vegada, inclosa aquesta, que es matricula del mateix crèdit, l'increment del preu és del 150% en les assignatures col·lectives i del 200% en les individuals.

Segons i successius ensenyaments
S'aplica un recàrrec del 40% dels preus per crèdit a cursar als estudiants que tinguin un o més títols de grau superior de música per iniciar un altre estudi que condueixi a l'obtenció d'un altre títol oficial de grau superior o de grau a l'Esmuc.
Reduccions, exempcions i bonificacions
Reducció família nombrosa categoria general o família monoparental 50% del preu del crèdit
Reducció família nombrosa categoria especial 100% del preu del crèdit
Exempció matrícula honor o premi extraordinari batxillerat 100% dels preus de tots els crèdits matriculats el primer curs, sempre que no es realitzi matrícula a cap altre estudi superior, al mateix temps
Bonificació matrícula honor d'assignatures 100% de l'import del nombre de crèdits equivalent al que s'ha obtingut aquesta qualificació, en la matrícula del curs següent
Exempció persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33% 100% dels preus públics
Exempció estudiants de 65 anys o més sense títol universitari oficial 100% de l'import dels crèdits quan es matriculin per primera vegada dels conceptes corresponents
Exempció víctimes d'actes terroristes, el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles 100% del preu dels crèdits
Exempció víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles dependents 100% del preu dels crèdits