Assignatures optatives

Els estudiants de 3r i 4t curs de cada especialitat i/o modalitat heu de matricular les assignatures optatives entre les que s’ofereixen com a tals el curs 2021-2022.

Les assignatures es presenten agrupades dins de matèries (blocs). Cal escollir obligatòriament una o dues assignatures del bloc A (segons l’especialitat) entre 3r i 4t curs.

Es poden superar el nombre global de crèdits optatius del currículum entre 3r i 4t. En cap cas se'n poden cursar menys.

La majoria d’assignatures optatives proposades per a unes especialitats són assignatures obligatòries per a d’altres. Tingues en compte que el nombre de crèdits ECTS d’una assignatura pot ser diferent si es cursa com a obligatòria o com a optativa, i també pot ser diferent segons l’especialitat. En el llistat apareix el nombre de crèdits de les assignatures com a optatives per a cada especialitat.

Finalment, recorda que:

  • Per matricular un Conjunt instrumental OP cal tenir el vist i plau del departament.
  • Es pot matricular com a màxim una assignatura d’Improvisació OP.
  • La possibilitat de matricular assignatures optatives depèn que hi hagi places lliures.