Curriculum Sonologia

Currículum de l'especialitat de Sonologia

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica 3 45             3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Interpretació amb mitjans electrònics I i II             6 60 6 60
Musica de conjunt (OB) 
Cor 2 45             2 45
Conjunt instrumental 1 a 4 4 45 2 22,5 2 22,5     8 90
Acústica (OB)
Organologia 3 30             3 30
Acústica i organologia I i II*     3 30 3 30     6 60
Acústica de recintes*         4 30     4 30
Psicoacústica 3 30             3 30
Formació tècnica específica (OB)
Física i matemàtiques per a la música I i II 6 60             6 60
Laboratori de so I, II, III i IV     6 30 6 30     12 60
Seminari I, II, III i IV         4 22,5 4 22,5 8 45
Tècniques de programació I, II* i III* 3 30 3 30 3 30     9 90
Tecnologies aplicades (OB)
Tècniques d'enregistrament i postproducció I, II, III i IV 2 30 6 60 4 30     12 120
Electrònica I i II 3 30 3 30         6 60
Electrotècnia     6 60         6 60
Anàlisi, síntesi i processament del so I, II i III*     6 60 4 30     10 90
Disseny de so*         4 30     4 30
Sonorització de directes*     3 30         3 30
Tecnologies per a la recerca musical             3 30 3 30
Tecnologia musical (OB)
Introducció
a la tecnologia musical 
2 30             2 30
Edició de partitures amb mitjans informàtics 2 30             2 30
Informàtica musical I i II 6 60             6 60
Percepció crítica (OB)
Percepció auditiva específica     2 45         2 45
Escolta crítica I i II*         2 20 2 20 4 40
Teoria i història (OB)
Composició electroacústica I      3 45         3 45
Història de la música dels segles XX i XXI     4 45         4 45
Composició per a mitjans audiovisuals I         3 45     3 45
Repertori i tècniques de la música electroacústica*         4 45     4 45
Composició assistida per ordinador I             3 45 3 45
Producció i gestió (OB)
Tècniques de comunicació*             4 45 4 45
Tecnologia aplicada a la producció i difusió I*     3 30         3 30
Producció de concerts i esdeveniments musicals     3 30         3 30
Emprenedoria i creació d'empreses             3 30 3 30
Pràctiques (OB)
Pràctiques internes I i II         4 10 6 10 10 20
Pràcticum de sonologia             6 10 6 10
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius         3 45 12 180 15 225
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL  60 705 60 607,5 60 525 60 512,5 240 2350